หนังสือแนะนำ
ข้าวไทย ฉบับที่ 19
 
   
  กิจกรรมที่ 1 ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมของข้าว และเผยแพร่องค์ความรู้
  ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ของข้าวตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การจัดจำหน่าย ตลอดจนการบริหารจัดโรงสีข้าว ร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย และเผยแพร่งานวิจัยในรูปแบบของการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การสัมมนาวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำข้อมูลการวิจัยที่ได้มาประยุกต์ใช้กับโครงการโรงสีข้าว ...
 
 
 
  กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และฝึกปฏิบัติงานจริง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์กับกิจกรรมในโครงการพิเศษ ซึ่งแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ตลอดจนการทำงานร่วมกับผู้อื่น...
 
 
 
  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ การแปรรูป ส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกรให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตระหนักดีถึงความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทย ซึ่งมีปรัชญาและรากฐานของความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น การดำเนินงานจะคำนึงถึงบริบทชุมชนและสังคมเป็นสำคัญควบคู่กับการจัดการเรียนการสอน จากพันธกิจดังกล่าว โครงการโรงสีข้าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรแบบบูรณาการในเขตจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่ตั้ง...
 
 
 
โครงการโรงสีข้าว สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ตั้ง 190 หมู่ 3 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 02-244-5385